Profetie over het christendom

Openbaring 2-3 bevat profetieŽn over het verloop van het christendom vanaf de eerste eeuw.

Home
Hoofdstuk \ Schema Schema van het boek Openbaring
1 Inleiding Inleiding op het boek Openbaring
2:1-7 Efeze Begintijd
2:8-11 Smyrna Romeinse vervolgingen
2:12-17 Pergamus Begin Rooms Katholieke Kerk
2:18-29 Thyatira Bloei Rooms Katholieke Kerk
3:1-6 Sardis Reformatie
3:7-13 Filadelfia Bijbelgetrouw
3:14-22 Laodicea Onverschillig en afvallig

_________________________________________________________________
^ Top

De brief aan Thyatira
Openbaring 2:18-29

606 - 1517 -

18 ∂ En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk: 19 Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. 20 Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven ieder naar uw werken. 24 Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; 25 wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom. 26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik macht geven over de volken; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.


De Zoon van God Maria met
Jezus als kind
18 ∂ En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk:

Jezus legt er hier de nadruk op dat Hij de Zoon van God is. Dat is nodig voor deze gemeente. Er komt steeds meer aandacht voor Maria als de moeder van God en als de middelares tussen Jezus en mensen, terwijl Jezus de enige middelaar is tussen God en mensen (1 TimoteŁs 2:5). Paus Pius XII schreef in 1954 zelfs over Maria: zittend aan de rechterhand van God om voor ons te bidden. Volkomen misplaats, want Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand zit, die ook voor ons bidt (Romeinen 8:34). Maria wordt zo aangeroepen in plaats van de Heer Jezus (Johannes 14:14, Handelingen 9:14, 1 Korinte 1:2, 1 TimoteŁs 2:5) of God de Vader (MatteŁs 6:8, Johannes 15:16). Vandaar dat Jezus hier met vurige ogen kijkt, dat spreekt van toorn. Zijn voeten zijn als blinkend koper, dat spreekt van oordeel over deze gemeente, die flink is afgeweken van Gods Woord. En de Zoon van God is het die het hele oordeel heeft gekregen (Johannes 5:22).
Vanaf het begin van de periode Thyatira kwam bovendien de islam opzetten, met nog veel meer on-Bijbelse leer, waaronder dat Jezus niet de Zoon van God is. Ook daarom de boodschap voor deze gemeente dat Jezus de Zoon van God is: ga dus niet over tot de islam. Het is tevens een waarschuwing om de Zoon van God niet verloochenen.


Petrus Waldo De Bijbel vertaald met
gevaar voor eigen leven
Johannes Hus
19 Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste.

De Fakkel werd niet zozeer gedragen door de Rooms Katholieke Kerk, maar meer door andere groeperingen. De Nestoriaanse Kerk, wars van Mariaverering, verspreidde zich via de Zijderoute en de zee door AziŽ tot aan China toe. Veel kerken zijn daar gesticht en hebben zich eeuwen staande kunnen houden. Tegen het einde van de middeleeuwen werden ze echter in Oost en Centraal AziŽ verdrongen door Chinese en islamitische vervolging. Maar in de laatste eeuwen van de periode Thyatira sec kwamen opwekkingen in Europa, waardoor de Bijbel werd vertaald in regionale talen, het evangelie werd verspreid en er aandacht kwam voor een toegewijd christendom. In Frankrijk waren de Waldenzen vanaf de 13 eeuw actief. In Engeland in de 14 eeuw de Lollarden en in Bohemen in de 15e eeuw de Hussieten, waaruit in de 18e eeuw de Hernhutters zijn voortgekomen die zijn gaan evangeliseren onder slaven in Suriname en in Noord Amerika.


© Sweet Publishing/FreeBibleimages.org.
20 Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten.

Izebel was de vrouw van Achab, de koning van het tienstammenrijk IsraŽl. Vůůr Achabs huwelijk met Izebel waren er al afgoden in IsraŽl, namelijk de gouden kalveren in Dan en Betel (1 Koningen 12:28-29). Maar Izebel maakte het nog erger. Zij introduceerde nog meer afgoden in IsraŽl: de Bašl (1 Koningen 16:31) en de godin Asjera (1 Koningen 18:19). Daarbij trachtte zij alle profeten van de HEER (= Jahweh) uit te roeien (1 Koningen 18:4).

Mariaverering Inquisitie

En dat is een treffend beeld van wat de Room Katholieke Kerk in deze periode heeft gedaan. Het werd toegestaan om allerlei ďheiligenĒ aan te roepen (als voorsprekers bij God), beelden van hen te maken en die te vereren (tweede concilie van Nicea). Daarbij werden echte gelovigen vaak ten onrechte als ďkettersĒ aangeduid en moesten zij hun openlijke afwijzing van dwalingen van de Roomse Katholieke Kerk met excommunicatie of zelfs met hun leven bekopen; sinds de 13e eeuw werden kerkelijke rechtbanken (de inquisitie) ingesteld om "ketters" te doden of gedwongen te ďbekerenĒ. Later werden ook Joden slachtoffer van de Spaanse inquisitie. Maar ook eerder werden er al andersdenkenden vermoord. Zo liet de Byzantijnse keizerin Theodora II in 844 duizenden Paulicianen in ArmeniŽ (nu Turkije) ombrengen.


Aflaten De Bijbel verboden Misvattingen
21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.

Misstanden in de Rooms Katholieke Kerk (zie ook het concilie van Trente):

 • Maria moeder van God en altijd maagd, hemelkoningin, middelares tussen haar Zoon en gelovigen
 • Aanroepen en vereren van dode ďheiligenĒ
 • Verering van beelden
 • De Paus is opvolger van Petrus (video), plaatsbekleder van Christus (Johannes 14:16-18, 15:7) en de heilige vader (MatteŁs 23:9, Johannes 17:11)
 • Wanneer de Paus met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, dan bezit hij onfeilbaarheid.
 • 7 sacramenten: doop, vormsel, eucharistie, biecht, laatste oliesel, priesterwijding, huwelijk
 • Buiten de kerk geen zaligheid (tot 1965). Inmiddels zullen ook zij, die Christus niet kennen en God ernstig zoeken, het koninkrijk Gods binnen gaan (Paus Johannes Paulus II in 2000).
 • Vagevuur: zielen worden geholpen door gebeden van gelovigen en door het misoffer.
 • Priestereed: mis is verzoenoffer aan God voor levenden en doden
 • Aflaten. Deze waren vroeger soms zelfs voor geld te koop.
 • Transsubstantiatie: brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus door de consecratie door een gewijd priester
 • Eerste Pauselijk dogma: van de onbevlekte ontvangenis van Maria (1854). Wie dit niet gelooft is voor eeuwig vervloekt.
 • Dogma Maria-Tenhemelopneming (1950)
 • Vertaalverbod van de Bijbel (1229-1963)
 • Bijbel wordt slechts aanvaard overeenkomstig de opvattingen van de RK kerk
 • Kruistochten 1096-1279
 • Vervolging, soms zelfs inquisitie van zogenaamde "ketters" (vaak juist de echte gelovigen) en van joden, vrijheid van godsdienst mag sinds 1965

In 1054 vond het grote Schisma plaats, de scheuring met de Oosters Orthodoxe Kerk(en). Deze kerk erkent de onfeilbaarheid van de Paus als hoofd van de kerk niet. Er zijn wel patriarchen voor de verschillende Orthodoxe Kerken. Celibaat wel voor bisschoppen, niet voor priesters. Maria is de moeder van God en wordt vereerd, evenals iconen. Zie verder GotQuestions?.org. Zowel in Oosters-Orthodoxe als in Rooms-Katholieke regioís was er antisemitisme.

De islam is geen deel van de gemeente Thyiatira (volgens de islam is Jezus niet de Zoon van God), maar een religie, die is ontstaan in het begin van de periode Thyatira. In ArabiŽ is alleen de islam als religie toegestaan, daarbuiten worden joden en christenen volgens de sharia (de islamitische wetgeving) getolereerd als tweederangsburgers (dhimmiís), mits zij aan allerlei discriminerende eisen willen voldoen, zoals het betalen van extra belasting (djizja). Desondanks hebben er in islamitische regioís ook regelmatig pogroms op Joden voorgedaan. Als iemands vader moslim is, is hij of zij verplicht om ook moslim te zijn. Op het verlaten van de islam staat volgens de sharia de doodstraf.Izebel gedood

21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven ieder naar uw werken.

Na de opname van de (ware gelovigen van de) gemeente zal het restant van Thyatira opgaan in de valse kerk van de eindtijd, die in Openbaring 17:1-6 de grote hoer wordt genoemd: En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus (Openbaring 17:6a). En het beest, de wereldheerser uit de eindtijd (Openbaring 13), zal de hoer haten, beroven en verbranden (Openbaring 17:16). Dat zal geschieden in de grote verdrukking.
De grote verdrukking is de verdrukking, waarover Jezus heeft gesproken in MatteŁs 24:11. Voorafgaand aan Jezusí wederkomst op de Olijfberg zal er een grote verdrukking over de aarde komen (Openbaring 7:14). Zij die zich niet bekeren van de leer van Izebel, zullen achtergelaten worden bij de opname van de gemeente (1 Thessalonicenzen 4:14-17) en de laatste grote verdrukking meemaken.
Maar er is al sprake van een voorvervulling van die grote verdrukking. Slecht enkele jaren nadat de Byzantijnse keizer in 606 wettelijk had vastgelegd dat de bisschop van Rome het hoofd van alle kerken is, kwam er forse tegenwind vanuit ArabiŽ. In 610 begon Mohammed in Mekka de islam te prediken, een mengeling van Mekkaanse religie, christendom, jodendom en leer van Ebionieten. Aanvankelijk vredelievend. Maar nadat hij in 622 was gevlucht naar Medina ging zijn prediking met geweld gepaard. In 630 veroverde Mohammed Mekka en kort daarna stuurde hij dreigbrieven naar de Byzantijnse Keizer Herakleios en koningen van omliggende landen om zich te bekeren tot de islam, teneinde zich te redden. Nadat Mohammed in 632 was gestorven, veroverden de Arabische horden Noord Afrika, Spanje, Palestina, SyriŽ, PerziŽ, India en kwamen binnen een eeuw tot in China en Frankrijk (kaart). 10 eeuwen later was vrijwel het hele voormalige Byzantijnse Rijk veroverd door het islamitische Ottomaanse Rijk (kaart), inclusief de hoofdstad Constantinopel in 1453. En nu is het doel van de Islamitische Staat om Rome te veroveren.


Petrus Waldo De Bijbel vertaald met
gevaar voor eigen leven
Johannes Hus
24 Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; 25 wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom.

Een vertroosting voor hen, die niet meedoen aan de occulte verering van ďheiligenĒ en geweld tegen ďkettersĒ afkeuren. Als zij volharden zullen ook zij worden opgenomen als Jezus komt om zijn gemeente te halen (1 Tessalonicenzen 4:14-17). Hier zijn enkele lichtende voorbeelden uit de duistere periode van Thyatira:

Nestorius was aartsbisschop van Constantinopel van 428 tot 431. In die tijd was daar meningsverschil over de vraag of Maria de moeder van God was (Theotůkos) of alleen de moeder van Christus (Christotůkos). Daarom werd in 431 een concilie te Efeze bijeengeroepen om hierover een beslissing te nemen. Het resultaat was dat Maria officieel werd beschouwd als de moeder van God en dat Nestorius en medestanders in de ban werden gedaan.
De christenen in SyriŽ en PerziŽ legden de uitspraken van dit concilie naast zich neer en weigerden Nestorius als ketter te bestempelen. Zo ontwikkelde zich in AziŽ een onafhankelijke Nestoriaanse Kerk (deze noemt zichzelf liever de Kerk van het Oosten), die leert dat Christus twee naturen heeft, verenigd in ťťn persoon. Deze kerk was een missionaire kerk. De zetel van het Nestoriaanse patriarchaat was SeleuciŽ-Ctesiphon (nabij het huidige Bagdad). Zij brachten het evangelie via de Zijderoute en de Perzische Golf in grote delen van Centraal AziŽ en zelfs tot in China, India en Java. Ze waren aanvankelijk zeer succesvol en slaagden erin miljoenen Aziaten te bekeren. Maar er kwam ook forse tegenstand. In de 7e eeuw kwam de islamitische overheersing. Aanvankelijk werden de Nestorianen geduld en waren er zelfs christelijke hoogwaardigheidsbekleders. Maar christenen waren onder islam tweederangsburgers, zodat bekeren tot de islam aantrekkelijk was. Soms waren er ook gedwongen bekeringen, vooral heftig in TransoxaniŽ (ongeveer het huidige Oezbekistan). In China werd de Nestoriaanse kerk vernietigd tijdens de Ming-dynastie (1368-1644). Door latere volksverhuizingen en oorlogen in AziŽ verloren de Nestorianen steeds meer terrein. In een klein gebied in de Koerdisch regio is deze groep blijven bestaan. Zie verder de Nestoriaanse chronologie.

De Waldenzen zijn vernoemd naar Petrus Waldo (1140-1218). Hij vertaalde het NT in het Occitaans, de streektaal van Zuid-Frankrijk, waardoor het ook voor de gewone mensen goed te begrijpen was. Op grond van MatteŁs 19:21 kozen zij voor een sober leven. De Waldenzen trokken rond om het evangelie en hun kennis van de Bijbel te verspreiden. Zij hadden daarbij kritiek op de ontaarde levenswijze van de rijke geestelijken. Al snel werden zij in 1184 geŽxcommuniceerd. Toch nam hun aantal toe in Zuid-Frankrijk. In 1211 werden in Straatsburg meer dan 80 Waldenzen verbrand als ketters, het begin van een eeuwenlange vervolging. Op het concilie van Toulouse 1229 werd beslist dat de Bijbel uit handen van leken moest blijven en werden nieuwe vertalingen niet meer toegestaan. In 1488 werden veel Waldenzen in een kruistocht vermoord. In 2015 heeft Paus Franciscus voor die vervolgingen excuses aangeboden.

Ook bijzonder was de Britse hoogleraar in de theologie in Oxford, John Wycliffe. Hij wees veel doctrines van het RK gedachtengoed af. John Wycliffe vertaalde rond 1382 de Bijbel in het Engels vanuit de Vulgaat. Hij werd uit Oxford verbannen en ter dood veroordeeld, maar vrienden voorkwamen dat hij werd vermoord. Hij stierf in 1384. Maar inmiddels had hij veel aanhangers, die Lollarden werden genoemd. Zij gaven de Bijbel weer terug aan het volk en bleven prediken. Dat leidde tot het ontstaan van eenvoudige gemeenten die gegrond waren op Gods Woord. Dit ging zo door totdat in 1415 de beweging bloedig werd onderdrukt door koning Hendrik V van Engeland.

Inmiddels waren een paar Lollarden naar Praag gekomen om daar te prediken. Hun prediking maakte daar diepe indruk op velen, onder hen de Boheemse hoogleraar Johannes Hus. Hij begon zich te verzetten tegen wantoestanden in de Kerk, en kreeg steun van zijn studenten en veel katholieken. Hij was ervoor om kerkdiensten in de landstaal te houden en de Bijbel te vertalen in het Boheems (nu: Tsjechisch). Toen Duitse studenten Praag moesten verlaten, verkondigden zij in Duitsland het evangelie. Uiteindelijk greep het concilie van Konstanz in en werd Hus veroordeeld tot de brandstapel. Hij onderging zijn martelaarsdood in 1415.

Voor meer voorbeelden zie: De Fakkel

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik macht geven over de volken; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; 28 en Ik zal hem de morgenster geven.

De getrouwe gelovigen zijn vaak op een of andere manier vervolgd en onderdrukt. Zij zullen nu niet heersen over de volken, maar straks zijn de rollen omgedraaid. Zij zullen met Christus heersen als Hij terugkomt op de aarde (Openbaring 19:11-15, 3:21, Psalm 2, 110). Zij zullen straks met Christus over de wereld oordelen (1 Korinte 6:2-3, Openbaring 20:4).

De morgenster is de ster (de planeet Venus) die opkomt aan de horizon, vlak voor zonsopgang. De blinkende morgenster is ook een titel van Jezus (Openbaring 22:16). De overwinnaars zullen er bij zijn als Jezus zijn gemeente opneemt (1 Tessalonicenzen 4:14-17), vůůrdat Hij op de Olijfberg terugkeert.


29 Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De herhaalde oproep om gehoor te geven aan wat er gezegd wordt.


Klik op Sardis voor de volgende gemeente of ga verder met de chronologie van de periode Thyatira.

Chronologie van de periode Thyatira.
602-610 Phocas keizer Oost-Romeinse Rijk (Byzantium)
603-628 Byzantijns-Perzische oorlog
606 Bonifatius III patriarch van Rome. Keizer Phocas bepaalt dat de patriarch van Rome voortaan het hoofd van alle kerken (Paus) is.
610-632 Prediking Mohammed (mengeling van Mekkaanse religie, christendom, jodendom en leer van Ebionieten).
614 De Perzen veroveren SyriŽ en Palestina.
622 Mohammed vlucht naar Medina en tracht van daar uit Mekka te veroveren. De prediking wordt gewelddadiger.
627 Moslims vermoorden meer dan 600 Joodse mannen in ArabiŽ. Hun vrouwen en kinderen worden slaven.
632-750 Jihad tot Noord Afrika, Spanje en India (kaart).
652 Begin van de Arabisch-islamitische handel in zwarte slaven.
674 Islamitische vloot bij Constantinopel vernietigd door Grieks vuur.
717 Islamitische vloot bij Constantinopel vernietigd door Grieks vuur.
728 De Arabieren doen een poging om de bevolking van TransoxaniŽ (Centraal-AziŽ), waar velen tot de Nestoriaanse Kerk behoren, te dwingen zich tot de islam te bekeren, dit leidt tot een grote opstand.
732 Karel Martel stopt de Arabisch-islamitische invasie in Frankrijk.
768-814 Karel de Grote koning van Frankrijk.
800 Karel de Grote keizer van het Westen. Hij gaf de Joden vrijheid van handel en godsdienstuitoefening terug.
772-804 Oorlogen tussen Karel de Grote en de Saksen. De kerstening van de Saksen ging aanvankelijk met geweld gepaard.
787 Tweede concilie van Nicea: beelden mogen worden vereerd, maar niet aanbeden.
844 De Byzantijnse keizerin Theodora II vermoordt duizenden Paulicianen in ArmeniŽ (dat is nu in Turkije) Zij herstelt de ikonenverering definitief.
943 Byzantium verovert het Mandylion op het inmiddels islamitische Edessa. Dit kleed van Edessa is weer het belangrijkste relikwie van het Byzantijnse Rijk.
945 De Byzantijnse keizer Constantijn VII laat ter ere van het kleed van Edessa (inmiddels in Constantinopel) een munt slaan.
955 Regentes Olga van het Kievse Rijk bekeert zich te Constantinopel tot het christendom.
988 Grootvorst Vladimir I van Kiev (kleinzoon van Olga) maakt het christendom tot staatsgodsdienst van Rusland. Hij beval alle inwoners van Kiev zich te laten dopen
1054 Schisma RK Kerk / Grieks-Orthodoxe kerk (Oosters-Orthodox Kerken).
1066 Arabische meute vermoordt 5000 Joden in het Spaanse Granada.
1095 Paus Urbanus II roept op tot een kruistocht naar Jeruzalem. Doel is om Palestina te bevrijden en Byzantium te helpen tegen islamitische aanvallen teneinde pelgrimsreizen naar Jeruzalem weer mogelijk te maken, die door moslims worden belemmerd. Voor de deelnemers aan de kruistocht belooft hij: een algemene aflaat, vrijstelling van belasting, opschorting van schulden en bevrijding van het lijfeigenschap.
1096-1099 1e kruistocht: Veel van deze kruisvaarders zijn eenvoudige boeren en trekken in tuchteloze horden moordend en vernielend oostwaarts. Vooral Joden zijn het slachtoffer. Onder leiding van Godfried van Bouillon wordt Jeruzalem ingenomen. Hij weigert de koningstitel. Een jaar later wordt zijn broer Boudewijn koning over het Latijns koninkrijk Jeruzalem.
1099-1187 1e Latijns koninkrijk Jeruzalem.
1147-1149 2e kruistocht: mislukte poging om Edessa te heroveren op de moslims.
1189-1192 3e kruistocht: Richard Leeuwenhart herovert smalle kuststrook op Saladin. Koninkrijk Akko wordt gevormd.
1202-1204 4e kruistocht: Constantinopel veroverd door de kruisvaarders.
1204 Constantinopel geplunderd door kruisvaders, het Mandylion verdwijnt uit Constantinopel.
1204-1261 Latijns keizerrijk in Constantinopel, Byzantijns keizerrijk in Nicea.
1215 4e Lateraans concilie: dogma van de transsubstantiatie: brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus door de consecratie door een gewijd priester.
1219 5e kruistocht: de stad Damietta tijdelijk ingenomen.
1229 Concilie Toulouse: Bijbel uit handen van leken, nieuwe vertalingen niet meer toegestaan, de grondslagen van de inquisitie werden gelegd.
6e kruistocht: Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth onder christelijk beheer. Frederik II wordt koning van Jeruzalem.
1229-1244 2e Latijns koninkrijk Jeruzalem.
1248-1252 7e kruistocht: zonder resultaat.
1270 8e kruistocht: zonder resultaat.
1309-1377 Pauselijke zetel in het Franse Avignon (Babylonische ballingschap der pausen).
1310 Islamitische Arabieren en Mongolen richtten een slachting aan onder de Nestoriaanse christenen in Arbil (Arbele).
1347-1350 Ten gevolge van een pestepidemie in Midden Europa waren de pogroms zo hevig en grof dat veel Joden vluchten naar Oost Europa en Rusland.
1355 Eerste bekende tentoonstelling van de lijkwade (van Turijn), inmiddels het belangrijkste relikwie van de Rooms Katholieke kerk, in een kerk te Lirey (Frankrijk).
1378-1417 Westers Schisma: Paus te Rome en tegenpaus te Avignon.
1382 John Wycliffe vertaalt Bijbel in Engels. Ter dood veroordeeld, doodstraf niet uitgevoerd.
1391 Spaanse pogroms onder Joden.
1391-1397 Veel inquisitie van ďkettersĒ
1415 Veel Lollarden, volgelingen van John Wycliffe, door koning Hendrik V van Engeland vermoord.
Johannes Hus door de inquisitie ter dood veroordeeld en verbrand op de brandstapel.
1416 HiŽronymus van Praag door de inquisitie ter dood veroordeeld en verbrand op de brandstapel.
1448 Russisch Orthodoxe Kerk maakt zich los van het Patriarchaat Constantinopel.
1453 De Ottomaanse sultan Mehmed II verovert de stad Constantinopel. De stad wordt geplunderd en gaat langzamerhand Istanboel heten. Einde van het Byzantijnse Rijk.
1465 Duizenden Joden vermoord in (islamitisch) Marokko.
1466 Paus Paulus II dwingt Joden om naakt te rennen door de straten van Rome ter vermaak van de burgers tijdens het carnaval.
1488 Veel Waldenzen in een kruistocht vermoord.
1492 Alle Moren (moslims) uit Spanje verjaagd.
1492-1818 Spaanse inquisitie onder Joden, vooral in de 16e eeuw
1517 De Ottomanen veroveren Palestina.

Begin Reformatie (periode Sardis): Luther publiceert 95 stellingen tegen aflaatverkoop op deur van slotkerk te Wittenberg.
1521 De Engelsman William Tyndale vertaalt het Nieuwe Testament in het Engels.
1534 Act of Supremacy: de Anglicaanse Kerk splitst zich van af van de RK kerk, met de Engelse koning Henry VIII aan het hoofd (hij wil scheiden en hertrouwen, maar de Paus verbiedt dat).
1536 William Tyndale wordt terechtgesteld op de brandstapel in Vilvoorde.
1543-1564 Concilie van Trente: Geloofsbelijdenis (eed) voor geestelijken vastgesteld. Vulgata enige gezaghebbende versie van de Bijbel.
1572 BartholomeŁsnacht: massamoord op 2000 Hugenoten (Franse Calvinisten) in Parijs. In de loop van 1572 werden in Frankrijk 20.000 Hugenoten vermoord. Velen vluchtten.
1582 Paus Gregorius XIII verandert de christelijke kalender, teneinde er voor te zorgen dat het lentepunt zoveel mogelijk op 21 maart valt. Donderdag 4 oktober 1582 wordt gevolgd door vrijdag 15 oktober 1582 en 3 van de 4 eeuwjaren zijn geen schrikkeljaren meer. De Oosters-Orthodoxe kerken nemen de Gregoriaanse kalender niet over, waardoor bij hen in 1582 het Kerstfeest 10 dagen later begint. In de 21e eeuw is dat verschil opgelopen tot 13 dagen.
1683 Het Turkse rijk (kaart) bevat vrijwel heel het Oost-Romeinse Rijk (kaart) van 606.
1854 Dogma onbevlekte ontvangenis Maria. Wie dit niet gelooft heeft van het geloof schipbreuk geleden.
1941 Veel Poolse pogroms, waaronder die in Szuczyn en in Jedwabne.
1946 Poolse pogrom in Kielce. Zie ook The Jerusalem Post.
1950 Dogma Maria hemelvaart.
1954 Paus Pius XII stelt dat Maria zit aan de rechterhand van God om voor ons te bidden, als hij het feest van het koninginneschap van Maria instelt op 22 augustus.
1955 De Raad van Europa kiest als symbool twaalf gouden sterren in een cirkel geplaatst op een Mariablauwe achtergrond. Het symbool is grotendeels ontworpen door ArsŤne Heitz, die zich liet inspireren door een afbeelding van Maria en door de vrouw uit Openbaring 12:1.
1962-1965 Tweede Vaticaans Concilie: Het gebruik van de volkstaal tijdens de liturgie wordt toegestaan - Sacrosanctum Concilium. De RKK erkent vrijheid van godsdienst - Dignitatis Humanae. Er is een einde aan de leer dat de joden verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Jezus - Nostra Aetate.
1965 Paus Paulus VI vaardigt de encycliek Nostra Aetate uit: compleet andere houding tegenover niet-christelijke religies.
2000 Algemene audiŽntie van Paus Johannes Paulus II: Allen zijn geroepen om Gods koninkrijk op te bouwen.
2008 De Senegalees Tidiane N'Diaye publiceert zijn boek Le gťnocide voilť (Frans), Der verschleierte VŲlkermord (Duits, 2010). Hierin beschrijft hij de islamitische slavenhandel als de langste in de geschiedenis van de mensheid (1300 jaar). Deze eiste veel meer slachtoffers dan de slavenhandel naar Amerika. Vrijwel alle mannelijke slaven werden gecastreerd, 80 % overleefde de ingreep niet.
2014 De Zweed Ulf Ekman, leider en oprichter van de Zweedse charismatische Word of the Life kerk en de Livets Ord Bibleschool, gaat over tot de Rooms Katholieke kerk.
2015 Paus Franciscus biedt voor vervolgingen van de Waldenzen excuses aan.
2016 Paus Franciscus zegt dat mensen van alle religies allemaal kinderen van God zijn.
2018 Paus Franciscus erkent bischopsbenoemingen door China.
Paus Franciscus maakt per decreet bekend dat Tweede Pinksterdag voortaan zal worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk
2019 Frťdťric Martel schrijft het boek Sodoma, Het geheim van het Vaticaan. Hierin geeft hij aan dat het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld vormt.
Het Vaticaan stelt in het document Man en Vrouw, hij creŽerde hen dat de mens niet het recht heeft om van geslacht te veranderen. Het Vaticaan is van oordeel dat als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen.
In de overwegend Palestijnse christelijke stad Jifna eisen al schietend leden van Fatah, de belangrijkste politieke partij in de Palestijnse Autoriteit, dat de christelijke Arabieren gedwongen worden de jizya te betalen, een jaarlijkse belasting voor dhimmies om te mogen leven in landen met een moslim-meerderheid.
Paus Franciscus zegent in de tuinen van het Vaticaan een naaktbeeld van de zwangere heidense vruchtbaarheidsgodin Pachamama uit de Amazone. Enkele dagen later vereert de Paus het afgodsbeeld in de Sint-Pietersbasiliek.
Moloch standbeeld van kinderoffers afgod tentoongesteld in Colosseum, heilige plaats voor christelijke martelaren
2020 Voormalig generaal Tanriverdi, hoofdadviseur van de Turkse president Erdogan, presenteert de Turkse visie van een verenigde islamitische grootmacht van 61 landen met Istanboel als hoofdstad op basis van de Sharia.
In het Vaticaan presenteert het Aqua Circus een vulgaire show voor de Paus en bezoekers. Dansers leken op een stel drag queens.
2022 Hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk: Gay prides zijn de reden voor deze oorlog.
Een Duitse katholieke jongerenbeweging gaat het woord voor God in de eigen communicatie voortaan als ĎGott+í schrijven, om het zo inclusiever te maken.
2023 Paus Franciscus: homoseksuele praxis is een zonde, maar geen misdaad.
Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster.
Paus Franciscus: Genderideologie is tegenwoordig ďeen van de gevaarlijkste ideologische kolonisatiesĒ.
Paus Franciscus zet deur op een kier om koppels van zelfde geslacht te zegenen.


Klik op Sardis om verder te gaan.

^ Top

Terug naar Homepagina