Quiz Freeware
Messiaanse ProfetieŽn
opgetekend door verscheidene profeten.


Klik op een onderstreept onderwerp en de profetie verschijnt in beeld. Met een klik op top komt u weer bovenaan in deze pagina. U kunt ook rustig door deze en de andere profetieŽn heen bladeren.

De Messias is een Jood. Hij moest sterven voor de zonden en zou opstaan uit de dood, dit is door Jesaja geprofeteerd, zijn lijden is ook door David beschreven. Aan de andere kant is aangekondigd dat de Messias de Zoon van God is.
Het tijdstip van het optreden van de Messias is ruim 5 eeuwen van te voren geprofeteerd door de profeet DaniŽl. Ook het sterven van de Messias en de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen (in het jaar 70) is door hem voorspeld.
De verstrooiing van de Joden over de wereld is eveneens voorspeld, maar ook het herstel van de staat IsraŽl. De Joden zouden aanvankelijk als ongelovig volk terugkeren. In de eindtijd zal het om de stad Jeruzalem gaan. De Messias zal dan terugkomen om in te grijpen en recht te spreken over de volkeren. Hij zal dan herkend worden als Degene, die doorstoken is.
Uiteindelijk zal Hij Koning over de wereld worden. Wie Hem aangenomen heeft zal echter aan zijn eeuwige toorn ontkomen en voor altijd in vrede leven.

_________________________________________________________________

Profetie opgetekend door EzechiŽl (Ī 570 voor Christus): het herstel van de staat IsraŽl en de terugkeer van de Joden naar hun land.
Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de IsraŽlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen. (EzechiŽl 37:21).
In vervulling sinds 1948. Toen werd de staat IsraŽl na 1878 jaar weer opgericht, onder auspiciŽn van de VN.

Noot: IsraŽlieten zijn afstammelingen van IsraŽl, dat is Jakob, de kleinzoon van Abraham. Sinds 500 v Chr heten Jakobs afstammelingen Joden, naar Juda, de vierde zoon van Jakob.

top


Profetie opgetekend door Jesaja (Ī 700 voor Christus): de Joden zouden als ongelovig volk terugkeren naar IsraŽl.
Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde ... Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. (Jesaja 43:5,6,8).
In vervulling sinds 1948. De meeste Joden die in IsraŽl wonen, geloven nu niet in Jezus als hun Messias.

top


Profetie opgetekend door Mozes (Ī 1407 v Chr): de verstrooiing van het Joodse volk over de wereld.
De HERE zal u verstrooien onder alle natiŽn van het ene einde der aarde tot het andere (Deuteronomium 28:64).
De finale verstrooiing vond plaats in het jaar 70, toen de Joodse opstand door de Romeinen werd neergeslagen en het Joodse volk werd verstrooid onder de volkeren.

top


Profetie opgetekend door DaniŽl (Ī 536 v Chr): de tijd tussen de herbouw van Jeruzalem en de Messias.
Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een Gezalfde, een vorst, zijn 7 (jaar)weken en 62 (jaar)weken. Lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. (DaniŽl 9:25).
Vervulling: Nehemia kreeg in het 20e regeringsjaar van de Perzische koning Artaxerxes (465 - 424 v. Chr.) toestemming om Jeruzalem te herbouwen (Nehemia 2:1-6).

Vroegst mogelijkheid was in 446 v Chr. De tijd tot de Gezalfde (Messiach in het Hebreeuws en Christos in het Grieks) bedraagt dan 7 + 62 = 69 (jaar)weken (letterlijk zevens of zeven tijden). De tijdseenheid van DaniŽl is net iets korter dan een jaar, namelijk 360 dagen.
De tijd tot de Messias bedraagt dan 69 x 7 x 360 = 173880 dagen = 476 jaar en 21 dagen, vanaf 446 v Chr:
T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T .
1 2 ... 19 20 21 ... - - ... - - .
. 465 v Chr 464 v Chr ... 447 v Chr 446 v Chr 445 v Chr ... 1 v Chr 1 AD ... 30 AD 31 AD .
. - - ... - 1 2 ... 446 447... ... 476
Omdat er geen jaar 0 bestaat komen we dan uit in het jaar 31.

Laatste mogelijkheid: als Artaxerxes pas eind 465 v Chr aan het bewind was gekomen en zijn troonsbestijgingsjaar niet zijn 1e jaar is, maar pas het daarop volgende regeringsjaar zijn 1e jaar, dan moeten we uitgaan van 444 v Chr als het jaar dat Nehemia toestemming kreeg om de stadsmuur van Jeruzalem te herbouwen.
De tijd tot de Messias bedraagt dan 69 x 7 x 360 = 173880 dagen = 476 jaar en 21 dagen, vanaf 444 v Chr:
T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T . N . T .
0 1 ... 19 20 21 ... - - ... - - .
. 465 v Chr 464 v Chr ... 445 v Chr 444 v Chr 443 v Chr ... 1 v Chr 1 AD ... 32 AD 33 AD .
. - - ... - 1 2 ... 444 445... ... 476
Omdat er geen jaar 0 bestaat komen we dan uit in het jaar 33.

Het jaar 32 komt niet aanmerking omdat toen het Pascha op een maandag viel.
De enige Jood die in aanmerking komt om in 31 of 33 te zijn gestorven als de Messias is Jezus Christus, de nakomeling van David, de nakomeling van Abraham (Matteus 1:1).

Noot: De titel Christus is afkomstig van het Griekse Christos, dat Gezalfde betekent. Het Hebreeuwse woord voor Gezalfde is Messiach.

top


Profetie opgetekend door DaniŽl (Ī 536 v Chr): de Messias zou worden vermoord na afloop van de 7 + 62 (jaar)weken sinds de herbouw van Jeruzalem, maar voor de nieuwe verwoesting van Jeruzalem en de tempel:
En na die 62 (jaar)weken zal de Gezalfde uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn; en een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten (Daniel 9:26).
Vervulling: De 69 (jaar)weken sinds de herbouw van Jeruzalem (Ī 446 v Chr) waren omstreeks het jaar 31 verlopen. Het sterfjaar van de Jood Jezus Christus was het jaar 31 of 33. De stad Jeruzalem en de Joodse tempel werden in 70 door de Romeinen opnieuw verwoest, nadat deze eeuwen daarvoor waren hersteld van een verwoesting door de BayloniŽrs in 586 v Chr.

top


Profetie van Jezus (Ī 31) opgetekend door Lukas: de verwoesting van de Joodse tempel door de Romeinen.
En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: Wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. (Lukas 21:5,6).
Vervuld in het jaar 70, toen de stad Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

top


Profetie opgetekend door Jesaja (Ī 700 v Chr): De Gezalfde zou sterven voor onze zonden, maar ook weer opstaan uit de dood.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem ... bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest ... Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. (Jesaja 53).
Dit is vervuld toen Jezus aan het kruis voor onze zonden stierf (1 Korinthe 15:3,4), terwijl Hij na 3 dagen weer levend werd (Markus 16:6).

top


Wat de Gezalfde zou ervaren tijdens zijn lijden aan het kruis is omstreeks 1000 v Chr door David beschreven:
Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. (Psalm 22:15-17).
Dit is overduidelijk wat iemand doormaakt als hij aan het kruis genageld hangt. Deze Psalm is vervuld toen Jezus gekruisigd werd.

top


Profetie opgetekend door Jesaja (Ī 700 v Chr): De Gezalfde zou niet alleen de Joden, maar ook de heidenen zich laten bekeren tot God.
Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. (Jesaja 49:6).
Vervulling: ook de heidenen hebben gehoor gegeven aan de oproep tot geloof in Jezus (Handelingen 11:1,26).

top


Profetie uitgesproken door Jakob (Ī 1645 voor Christus) opgetekend door Mozes (Ī 1447 voor Christus): De Messias zou een afstammeling van Juda zijn en na Zijn komst zou de heersersstaf van Juda wijken.
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. (Genesis 49:10).
Vervulling: de heersserstaf week van Juda in het jaar 70, toen Jeruzalem werd verwoest en de bevolking van Judea werd verstrooid.
Silo (= Hebreeuws voor Rustbrenger) duidt op de Messias. Dat is Jezus, afstammeling van David van de stam Juda. Hij is reeds vůůr het jaar 70 gekomen om rust en vrede te brengen tussen God en mensen.
De gedeeltelijke vervulling is dat nu al velen uit de volken Jezus als hun Heer erkennen. Als Jezus weer op aarde terugkomt, zal Hij door alle volken gehoorzaamd worden en is de vervulling volkomen.

Noot: IsraŽlieten zijn afstammelingen van IsraŽl, dat is Jakob, de kleinzoon van Abraham. Sinds 500 v Chr heten Jakobs afstammelingen Joden, naar Juda, de vierde zoon van Jakob.

top


Profetie opgetekend door Mozes (Ī 1447 v Chr): Abrahams naam zou groot worden en met hem zouden alle geslachten gezegend worden.
Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:2,3).
Vervulling: Abraham is een van de bekendste mannen uit de oudheid. Alle mensen die geloven in Jezus, zijn nakomeling, ontvangen het eeuwige leven als een eeuwige zegen. ( Johannes 3:16, 20:31).

top


Profetie opgetekend door Micha (Ī 720 v Chr). De Gezalfde zou in Betlehem geboren worden.
En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over IsraŽl en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5:2).
Dit is vervuld toen Jezus in Betlehem geboren werd tijdens het bewind van koning Herodes (MatteŁs 2:1, Lukas 2:11-15).

top


Profetie na de zondeval (Ī 4000 v Chr), opgetekend door Mozes (Ī 1447 v Chr): De vloek over de satan, nadat hij de mensen tot zonde had verleid.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15).
Het zaad van de vrouw is haar nakomeling: de Gezalfde. Zijn hiel werd beschadigd, toen Hij werd gekruisigd. Maar doordat Christus daar de straf over onze zonden droeg en is opgestaan uit de dood, heeft de satan de macht over de dood verloren (1 Korinthe 15:54). De satan zelf zal definitief worden verslagen na de terugkomst van Jezus naar de aarde (Openbaring 20:1,2,10).

top


De Messias is dus reeds gekomen om te sterven voor onze zonden. Maar Hij zal nog een keer terugkomen om koning te worden. Dat blijkt uit de volgende profetieen:

Profetie opgetekend door David (Ī 1000 v Chr): De Gezalfde zou de Zoon van God zijn en koning worden.
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde ... Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt
. (Psalm 2:2,5-7).
Vervulling: Jezus Christus is de Zoon van God (Johannes 1:50; 3:18; Handelingen 9:20; 1 Johannes 5:10-12).

top


Profetie opgetekend door Jesaja (Ī 700 v Chr): De Gezalfde zou als kind geboren worden, maar ook God zelf zijn.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5).
Vervulling: In Jesaja 9:5 wordt de Messias "Sterke God" genoemd. In Jesaja 10:21 wordt deze uitdrukking op de HERE God toegepast.
Jezus werd als kind geboren, maar werd later als God zelf herkend (Johannes 20:28).

Noot: We hebben hier dus te maken met het opmerkelijke feit dat reeds in het Oude Testament (de Tenach) wordt aangegeven dat de Gezalfde niemand anders is dan God zelf. Zowel God de Vader als de Zoon van God zijn ťťn en dezelfde God.

top


De terugkeer van de Messias zal op de Olijfberg plaatsvinden. De Messias blijkt dan inderdaad de HERE zelf te zijn (Opgetekend door Zacharia in Ī 500 v Chr):
Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts (Zacharia 14:2-4).

top


Een kenmerk van die tijd is de strijd om Jeruzalem (opgetekend door Zacharia in Ī 500 v Chr):
Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. (Zacharia 12:2,3).

top


Bij zijn terugkeer zal de Messias herkend worden door degenen die Hem doorstoken hebben (opgeketend door Zacharia in Ī 500 v Chr).
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. (Zacharia 12:10).

top


De strijd om Jeruzalem is in feite een opstand tegen God zelf (opgetekend door David in Ī 1000 v Chr):
Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de HERE spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen
! (Psalm 2:1-6,12).

top


Uiteindelijk zal het koningschap door God en de Gezalfde op zich genomen worden (opgetekend door Johannes in Ī 90):
En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden ... de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten (Openbaring 11:15,17,18).

top _________________________________________________________________

"Kus de Zoon" (Psalm 2), d.w.z. kies nu voor Jezus, de Gezalfde! Dan biedt Hij u eeuwig leven, een doel in uw leven en u ontkomt aan Gods toorn . Hoe u dat kunt doen leest u in de oplossing en in de 4 geestelijke wetten.

Reacties

Terug naar Homepagina


De geciteerde bijbelverzen zijn zoveel mogelijk overgenomen uit de NBG-vertaling van 1951. De moderne NBV is minder geschikt voor diepgaande bijbelstudie.